Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Lubsku

Grażyna Krystyna Wachnik

25 lat doświadczenia

Czynności notarialne

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Do zakresu świadczonych przez naszą Kancelarię usług należą:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • sporządzanie testamentów,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstw osoby fizycznej,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Dokonanie każdej czynności notarialnej należy poprzedzić zasięgnięciem w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia z notariuszem formy czynności, uzyskania wykazu koniecznych dokumentów oraz ustalenia kosztów związanych z czynnością.

Czynności notarialne mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.