Skip to content

Kancelaria Notarialna
w Lubsku

Grażyna Krystyna Wachnik

25 lat doświadczenia

Taksa notarialna

Taksa notarialna jest tylko częścią pobieranych przez notariusza opłat. Podczas dokonywania czynności notariusz pobiera również opłaty i podatki, które opłaca w Państwa imieniu. Składają się na nie między innymi należny podatek, koszty sądowe, taksa notarialna, koszty wypisów, opłata za wniosek do księgi wieczystej.

Informacji o wysokości opłat notariusz udziela bezpłatnie po przedstawieniu dokumentów.
Wysokość taksy notarialnej określa w rozporządzeniu Minister Sprawiedliwości.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)
(wyciąg)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
(…)

§ 3. (1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:
1.do 3.000 zł – 100 zł;
2.powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3.powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4.powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5.powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6.powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7.powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.
(…)
Rozdział 2
Czynności notarialne
Oddział 1
Akty notarialne
(…)

§ 9. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, maksymalna stawka wynosi:
1.za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
2.za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1.100 zł;
3.za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
4.(13) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
5.(14) za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1.000 zł.
2. (15) Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
(…)
Oddział 2
Wypisy, odpisy i wyciągi

§ 12. 1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

2. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.


Oddział 3
Poświadczenia

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:
1.za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a.(16) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b.na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
2.za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
3.za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
4.za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a.w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
b.w innym celu – 30 zł;
5.za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.